Postupak ozakonjenja objekta

Postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta u katastar i upiše u zemljišne knjige.
Objekti koji su upisani u katastar omogućavaju vlasniku lakšu prodaju jer ne postoji sumnja u vlasništvo nad objektom, upisani objekat može služiti kao zalog za kredit a možete i osigurati objekat.
Jednostavno – zna se šta je čije.
Postupak podrazumeva nekoliko koraka:

Prvi korak je prijava za legalizaciju.

Ako nemate prijavu po ranijem zakonu potrebno je da sačekate Građevinskog inspektora ili da se sami prijavite službi Građevinske inspekcije nadležne lokalne samouprave. Građevinski inspektor piše prijavu i šalje je nadležnom organu za postupak legalizacije.
Drugi korak je izrada Izveštaja koji radimo mi.

Izveštaj se dostavlja nadležnom organu za poslove ozakonjenja.
Treći korak je uplata takse.

Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje, propisanu zakonom.
Četvrti korak je upis u katastar.

Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u katastar. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.
Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrsi upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.

Ovim je procedura završena i objekat je postao legalan i upisan u katastar.